Výzkumný plán II. 2022–2029

DVORSKÁ DOMÁCNOST A DVORSKÁ SPOLEČNOST

Výzkumné zaměření v letech 2022 až 2029 bude navazovat na dosažené výsledky první etapy sedmiletého badatelského plánu DaR (2013–2020/21), které sestávalo z konání mezinárodních i mezioborových konferencí, workshopů a vydávání zahraničních nebo domácích publikací. Hlavní výzkum se orientoval na problematiku žen a dětí ve dvorské společnosti, vztah církve a dvorské společnosti, životní úroveň, literaturu či dějepisectví, stejně jako na problematiku prostorového uspořádání a sídel. Navazující badatelský plán bude vycházet z nového výzkumného záměru – pěti výzkumných témat s hlavním těžištěm v mezioborové spolupráci. 

Cíle výzkumného plánu „Dvorská domácnost a dvorská společnost“: 
interdisciplinarita, mezinárodní spolupráce, publikační činnost. 
Výzkum bude veden v pěti okruzích:

I) Domácnost a dvorská společnost
II) Žánry a interpretace versus písemné prameny
III) Právo a moc 
IV) Sídelní a prostorová komunikace 
V) Dis/kontinuita chování dvorské společnosti 

I) Výzkum dvorské domácnosti na základě písemných pramenů a archeologie; klíčové otázky: role členů rodin, služebnictva, materiální zajištění domácností.

Garanti: Dana Dvořáčková-Malá (HÚ AV ČR) – Daniela Dvořáková (HU SAV, Slovensko) – Petr Kozák (FF SU Opava) – Milena Bravemanová (ARÚ AV ČR, Praha) – Helena Březinová (ARÚ AV ČR, Praha)

II) Výpovědní hodnota písemných pramenů a vývoj žánrů; klíčové oblasti: epika, lyrika, kritika, satira, dvorské dějepisectví, normativní či naučné texty, ad.

Garanti: Dana Dvořáčková-Malá (HU AV ČR) – Kristýna Solomon (FF UPOL) – Jana Fantysová-Matějková (MÚA AV ČR) – Éloïse Adde (MED CEU Vídeň, Rakousko) – Jan Zelenka (HÚ AV ČR) – Zdeněk Žalud (FLÚ AV ČR)

III) Písemné prameny právní povahy se vztahem ke dvorské společnosti; klíčové otázky: uplatňování právních zvyklostí a moci.

Garanti: Josef Žemlička (HÚ AV ČR) – Jan Zelenka (HÚ AV ČR) – Dalibor Havel (FF MU v Brně) – Jakub Razim (PF UPOL a FF MU v Brně) 

IV) Prostor, sídla a zázemí sídel; klíčové oblasti: komunikace, reprezentace, vnitřní a vnější uspořádání sídel.

Garanti: Lenka Bobková (FF UK) – Robert Šimůnek (HÚ AV ČR) – František Záruba (HÚ AV ČR) – Dana Dvořáčková-Malá (HÚ AV ČR) – Ladislav Varadzin (ARÚ AV ČR, Praha) – Jiří Hrbek (HÚ AV ČR)

V) Kontinuita a diskontinuita chování dvorské společnosti od středověku po raný novověk; klíčové oblasti: ideály, ceremoniál, organizace správy

Garanti: Dana Dvořáčková-Malá (HÚ AV ČR) – Jiří Hrbek (HÚ AV ČR) – Robert Šimůnek (HÚ AV ČR) – Zdeněk Beran (FF UHK) – Bożena Czwojdrak (IH UŚ, Polsko) – Marek Ferenc (IH UJ, Polsko) 

Úkolem jednotlivých garantů bude organizace tematického workshopu, včetně podílu na přípravách publikačních výstupů.


MEZINÁRODNÍ A MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE 2022–2029

V letech 2013–2020/21 byla navázána spolupráce s výzkumnými institucemi, vědecko-výzkumnými projekty a univerzitními pracovišti. V letech 2022-2029 bude proto nadále rozvíjena tato spolupráce v rovině konferencí, workshopů, přednášek a společných publikačních výstupů. 

Mezinárodní spolupráce

Zespół do Badań nad Dworami i Elitami Władzy
https://ihpan.edu.pl/struktura/zaklady-naukowe/zespol-do-badan-nad-dworami-i-elitami-wladzy/

Residenzenstädte im Alten Reich (1300–1800)
https://adw-goe.de/forschung/forschungsprojekte-akademienprogramm/residenzstaedte/

Historický ústav Slovenské akademie věd, Oddělení středověkých dějin

Faculté des Sciences Humaines, des Sciences de l'Éducation et des Sciences Sociales, Université du Luxembourg

Mezioborová spolupráce

  • Katedra germanistiky FF UPOL
  • Katedra germanistiky a nordistiky FF MUNI
  • Archeologický ústav AV ČR
  • Ústav dějin umění AV ČR
  • Katedra dějin umění FF MUNI
  • Ústav hudební vědy FF UK