Výzkumné centrum Dvory a rezidence

Aktivity centra

Podstránky centra:

Výzkumný plán II. 2022–2029
International Cooperation
Experimentální výzkum
Publikace
Výzkumný plán I. 2013–2020/21

Výzkumné centrum Dvory a rezidence se od 1. ledna 2013 zaměřuje na výzkum dvorské problematiky  primárně ve středověké epoše. Sleduje zejména panovnické, šlechtické a církevní dvory. Vedle elementárních přístupů studia skladby a personálií zkoumá projevy každodennosti, rytířské kultury, dějin umění a literatury, včetně recepce těchto trendů v raném novověku. Výzkumné centrum navazuje na výsledky dvorského bádání, které bylo zahájeno v Historickém ústavu AV ČR již v roce 2005 (starší stránky www.dvory-a-rezidence.cz). Součástí DaR centra jsou domácí i zahraniční spolupracovníci z řad historiků, archivářů, archeologů, filologů, germanistů a bohemistů. Na interdisciplinární výzkum dohlíží vědecká komise sestávající z předních domácích i zahraničních badatelů. Činnost centra je prezentována formou vědeckých mezinárodních konferenci, přednášek a vědeckých publikací.

sledujte nás na:   

Vedoucí centra

doc. PhDr. Dana Dvořáčková (roz. Malá), Ph.D.

Zástupce vedoucí

PhDr. Jan Zelenka, Ph.D. 

Zástupce vedoucí pro zahraniční spolupráci

PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D., DSc.

Zástupce pro raný novověk

PhDr. Jiří Hrbek, Ph.D.

Zástupce pro Household and Enviromenthal Studies

Ing. Mgr. Michal Vokurka, Ph.D.

Tajemnice

Mgr. Bc. Zuzana Vařáková

Kontaktní adresa

Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Prosecká 809/76
190 00 Praha 9
varakova@hiu.cas.cz

Spolupracovníci výzkumného centra

Dr. Éloïse Adde; Department of Medieval Studies, Central European University, Vienna
doc. PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.; Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové
PhDr. Jaroslav Boubín, CSc.; Historický ústav AV ČR, detašované pracoviště České Budějovice
PhDr. Helena Březinová, Ph.D.; Archeologický ústav AV ČR, Praha
prof. dr. hab. Bożena Czwojdrak; Instytut Historii, Uniwersytet Śląski Katowice
Mgr. Pavel Drnovský, Ph.D.; Katedra archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové
PhDr. Daniela Dvořáková, Ph.D.; Historický ústav SAV
Mgr. Jana Fantysová Matějková, Ph.D.; Historický ústav AV ČR
PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D.; Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
PhDr. Jiří Hrbek, Ph.D.; Historický ústav AV ČR
doc. Mgr. Petr Kozák, Ph.D.; Zemský archiv v Opavě
Mgr. Ondřej Lee Stolička, Ph.D.; Historický ústav AV ČR
PhDr. Karel Maráz, Ph.D.; Ústav pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
doc. Mgr. Martin Nodl, Ph.D.; Centrum medievistických studií Filosofického ústavu AV ČR a Univerzity Karlovy
Mgr. Patrik Paštrnák, M.A., D.Phil.; Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
JUDr. PhDr. Jakub Razim, Ph.D. et Ph.D.; Historický ústav AV ČR a Katedra teorie práva a právních dějin Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
doc. Mgr. Kristýna Solomon, Ph.D.; Katedra germanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D.; Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové
Mgr. Ladislav Varadzin, Ph.D.; Archeologický ústav AV ČR, Praha
dr. hab. Piotr Węcowski; Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski
Ing. Mgr. Michal Vokurka, Ph.D.; Historický ústav AV ČR
Mgr. František Záruba, Ph.D.; Historický ústav AV ČR
Mgr. Zdeněk Žalud, Ph.D.; Filosofický ústav AV ČR a Husitské muzeum v Táboře

Vědecká komise

PhDr. Klára Benešovská, CSc.; Ústav dějin umění AV ČR
prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.; Katedra pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
PhDr. Lenka Blechová, Ph.D.; Historický ústav AV ČR
prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.; Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
PhDr. Milena Bravermanová; Archeologický ústav AV ČR, Praha
prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.; Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.; Historický ústav AV ČR
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.; Ústav pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.; Katedra pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D.; Historický ústav AV ČR
prof. Michel Margue; Université du Luxembourg
prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.; Archeologický ústav AV ČR a Centrum medievistických studií Filosofického ústavu AV ČR a Univerzity Karlovy †
doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr.; Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D., DSc.; Historický ústav AV ČR
prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.; Centrum medievistických studií Filosofického ústavu AV ČR a Univerzity Karlovy
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.; Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.; Historický ústav AV ČR

Úkolem Vědecké komise je podporovat vědeckou a odbornou spolupráci historiků, archivářů, archeologů, filologů, germanistů a bohemistů v rámci interdisciplinárního výzkumu k tématu dvorského bádání, jehož hlavními výstupy jsou mezioborová a mezinárodní kolokvia s následnými publikačními výstupy. Členové komise jsou badatelé z oborů historie, archeologie, historie umění, klasické filologie, germanistiky a bohemistiky. Jmenování se uskutečňuje se souhlasem ředitele Historického ústavu.

Zasedání spolupracovníků Výzkumného centra se konají zpravidla jednou za dva roky a jsou spojená, nebo programově předcházejí vědeckým kolokviím a diskusním setkáním.