Oddělení dějin raného novověku

Zaměření oddělení

Oddělení se zabývá výzkumem politických, náboženských, kulturních, intelektuálních a vzdělanostních dějin 16.–18. století s hlavním zaměřením na země České koruny vnímané jako integrální součást habsburské monarchie a středoevropského prostoru. Mimo to jsou některé oblasti výzkumu orientovány na Itálii, Francii a USA. Oddělení rovněž zajišťuje vydávání časopisu Folia Historica Bohemica, jediného domácího specializovaného odborného periodika věnovaného dějinám raného novověku. Členové oddělení vyučují na řadě vysokoškolských pracovišť (FF, FSV a FHS UK v Praze, FF JČU v Českých Budějovicích, FF UPCE v Pardubicích, FF UJEP v Ústí nad Labem). Jejich cílem je rovněž popularizace výsledků základního výzkumu, zejména v České televizi a v Českém rozhlase, stejně jako ve formě přednášek pro širší veřejnost či univerzitu třetího věku.

Hlavní výzkumné projekty

 • Politická kultura, panovnická moc a šlechta
 • Církevní a náboženské dějiny českých zemí
 • Vzdělávání, kultury vědění a komunikace
 • Srovnávací dějiny měst 
 • Prameny k českým dějinám 16.–18. století (viz dále)

Ediční projekty oddělení

 • Historica Třeboň 1526–1547 
 • Consuetudines assistentiae Germaniae 
 • Acta Unitatis Fratrum 
 • Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem 1592–1628
 • Další edice ke kulturním a vzdělanostním dějinám raného novověku

Periodikum oddělení

 • Folia Historica Bohemica

Významné projekty

Tuzemský projekt
| Poskytovatel: GA ČR
| Trvání projektu: 2024–2026
| ID projektu: GA24-10417S
Konstrukce šlechtické identity v díle Bohuslava Balbína
Bohuslav Balbín patřil k nejvýznamnějším českým učencům 17. století. Rozsah a význam jeho díla je srovnatelný...
Více
Tuzemský projekt
| Poskytovatel: GA ČR
| Trvání projektu: 2022–2024
| ID projektu: GA22-11931S
Zadlužení panovníka a státní bankrot roku 1615 v Království českém (Hospodářské souvislosti zahájení "české války" roku 1618)
Hlavní navrhovatel formuloval hypotézu, která významným způsobem mění interpretaci příčin vzniku vojenského konfliktu...
Více