PhDr. Filip Binder, Ph.D.

doktorand Oddělení moderních kulturních a sociálních dějin

Praha
+420 225 443 289

Odborné zaměření

šlechta v 18. a v 19. století, šlechtická sídla, krajinářská tvorba 18. a 19. století, dějiny cestování, kulturní dějiny období osvícenství a romantismu     

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

2011–2014: bakalářské studium (Bc.), obor: Historie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, bakalářská práce: Zámek Hluboká v 19. století a Jan Adolf ze Schwarzenberga / Hluboká Castle in the 19th Century and Johann Adolf zu Schwarzenberg

2014–2017: magisterské studium (Mgr.), obor: Historie – archivnictví a pomocné vědy historické, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, diplomová práce: Po stopách kultury, přírody i poznání. Zahraniční cesty české a rakouské šlechty ve druhé polovině 18. a na začátku 19. století a jejich vlivy a dopady / In the Track of Culture, Nature and Cognition. Foreign Journeys of Bohemian and Austrian Nobility in the Second Half of the 18th and at the Beginning of the 19th Centuries and Their Influences and Impacts

2019: rigorózní řízení (PhDr.), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

2017–2024: doktorské studium (Ph.D.), obor: České dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, disertační práce: Česká a rakouská šlechta a romantismus aneb urození stavebníci a jejich sídla a krajinářská tvorba v evropském kontextu / Bohemian and Austrian Nobility and Romanticism or The Noble Building Owners and Their Residences and Landscaping in the European Context

Zahraniční stáže a stipendia

2–7/2016: Universität Wien, Rakousko
5–6/2019: British Library, Velká Británie
7–8/2019: Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, Německo

Tuzemské granty a významné projekty

2018–2020: Krásný Dvůr v kontextu evropských krajinářských parků / Krásný Dvůr in the context of European landscape gardens, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, identifikační kód: GA18-07366S, člen týmu, příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., spolupříjemci: Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 

2023–nyní: Historická lázeňská sídla jako kulturní, urbanistický a krajinotvorný fenomén / Historic spa sites as a cultural, urban and landscape-forming phenomenon, poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR, program: NAKI III – program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030, identifikační kód: DH23P03OVV075, člen týmu, příjemci: Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové

Výuka

FF UK (2021–2022)

Významná ocenění

2011: Cena Učené společnosti České republiky za studii Pohádkový svět krále Ludvíka II. Bavorského