Mgr. Milan Řepa, Ph.D.

vědecký pracovník Oddělení moderních kulturních a sociálních dějin

Brno
+420 532 290 508

Odborné zaměření

dějiny Moravy 1740–1918; formy kolektivní identity a nacionalismus; dějiny a teorie dějepisectví

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

1988–1993: magisterské studium (Mgr.), obor: Český jazyk – historie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, diplomová práce: Manipulace s pojmem demokracie v Rudém právu 1946–1948

1996–1999: doktorské studium (Ph.D.), obor: České dějiny, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, disertační práce: Vývoj českého národního vědomí na Moravě v 19. století

Zahraniční stáže a stipendia

1999: studijní pobyt v rámci programu Erasmus, Universität Wien

Mezinárodní granty a projekty

2006–2008: Representations of the Past: The Writing of National Histories, European Science Foundation, příjemce: University of Glamorgan, člen IV. týmu

Tuzemské granty a významné projekty

2008–2011: Mährer – Deutschen – Österreicher: Podoby a proměny kolektivního vědomí moravských Němců v 19. století / Mährer – Deutschen – Österreicher: The Forms and transformations of collective awareness of Moravian Germans in 19th century, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 409/08/1374, hlavní řešitel, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i. 

2012–2016: Morava na cestě k občanské společnosti: syntéza dějin země 1740–1918 / Moravia on its way to civil society: Synthesis of the land history 1740–1918, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. P410/12/1934, hlavní řešitel, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i., spolupříjemce: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

2017–2019: Proměna a společenská aktivizace rurálního prostředí na Moravě a v Rakouském Slezsku 1861–1914 / The Transformation and social activation of rural areas in Moravia and Austrian Silesia 1861–1914, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 17-02986S, spoluřešitel, příjemce: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, spolupříjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Výuka

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (od 2000)

Významná ocenění

2002: Cena Josefa Hlávky
2012: Regionální cena Miroslava Ivanova – hlavní cena za autorský podíl na knize Kometa. Příběh hokejového klubu