Mgr. Jakub Raška

doktorand Oddělení moderních kulturních a sociálních dějin

Praha
+420 225 443 289

Odborné zaměření

sociální dějiny 19. století, dějiny sociálních hnutí a dějiny odborů v evropském kontextu, labor history 

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

2010–2013: bakalářské studium (Bc.), obor: Historie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, bakalářská práce: Hodnotový systém ve výuce Normální školy v Praze na přelomu 18. a 19. století. Příspěvek k dějinám státu / Value System at Teaching of the Normal school in Prague at the Turn of 18th and 19th Century

2013–2016: magisterské studium (Mgr.), obor: Sociální dějiny, Ústav hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, diplomová práce: Chudoba, pauperismus a sociální otázka jako veřejné diskurzy v habsburské monarchii doby předbřeznové a revoluce 1848/1849 / Poverty, Pauperism and Social Question as Public Discourses in the Habsburg Monarchy in the Era "Vormärz" and Revolution of 1848/1849

2016–dosud: doktorské studium, obor: Moderní hospodářské a sociální dějiny, Ústav hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, disertační práce: Typografové mezi stavem a třídou: Proměna světa práce v urbánním prostoru a počátky středoevropského dělnického hnutí na příkladu tří měst. Lipsko – Praha – Vídeň 1840–1895 / Typographers between the guild and the class: Transforming the world of labor in urban area and origins of the Central European labor movement on the example of three cities. Leipzig – Prague – Vienna 1840–1895

Zahraniční stáže a stipendia

9/2014: Badatelský pobyt v archivech v Innsbrucku a Bolzanu v rámci projektu Grantové agentury České republiky Korespondence Karla Havlíčka 
5–6/2015: Badatelský pobyt v British Library; podpořeno Vnitřním grantem Filozofické fakulty
11/2015: Badatelský pobyt v Österreichische Nationalbibliothek; podpořeno projektem Grantové agentury České republiky Korespondence Karla Havlíčka 
3–5/2017: Studijní a badatelský pobyt ve Vídni; podpořeno programem AKTION Česká republika – Rakousko
1–5/2018: Badatelský pobyt v Lipsku; podpořeno programem DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst)
11/2019: Badatelský pobyt v Düsseldorfu, podpořeno programem DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst)

Tuzemské granty a významné projekty

2012–2016: Korespondence Karla Havlíčka / Correspondence of Karel Havlíček, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. P406/12/0691, člen týmu, příjemce: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

2015: Narativní složka historiografického díla: proměny příběhu průmyslové revoluce v anglosaské historiografii 1880–2000 / Narrative component of a historiographic work: the transformation of the story of the industrial revolution in Anglo-Saxon historiography 1880–2000), Vnitřní grant Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, hlavní řešitel 

2015–2017: Budování národa čtenářů. Sítě, podniky a protagonisté knižního trhu v Čechách 1749–1848 / The making of a nation of readers. Networks, firms and protagonists in the Bohemian book market (1749–1848), poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 15-22253S, člen týmu, příjemce: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.