PhDr. Pavel Cibulka, CSc.

vědecký pracovník Oddělení moderních kulturních a sociálních dějin

Brno
+420 532 290 506

Odborné zaměření

politické, sociální a kulturní dějiny 19. století (dějiny politických stran; politické elity; postavení Moravy v kontextu českých zemí a v rámci Předlitavska); dějiny venkova v 19. století

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

1982–1987: řádné studium Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, obor: Dějepis – čeština, Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (nyní Masarykovy univerzity), diplomová práce: Zahraniční studenti na brněnských vysokých školách (1918–1939) / Foreign students at the universities in Brno (1918–1939)

1989: rigorózní řízení (PhDr.), Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (nyní Masarykovy univerzity)

1990–1993: doktorské studium (CSc. = Ph.D.), Obecné dějiny, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, disertační práce: Česká politika na říšské radě v prvních létech Taaffeho vlády a její spojenci (1879–1885) / Czech politics in the Imperial Council in the first years of Taaffe’s government and its allies (1879–1885)

Zahraniční stáže a stipendia

1992: Mnichov, Collegium Carolinum

Mezinárodní granty a projekty

1995–1997: Grenzen und Grenzüberschreitung – Die Bedeutung der Grenze für die staatliche und soziale Entwicklung des Habsburgerreiches von der Mitte des 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, Österreichisches Ost- und Südosteuropainstitut Wien, člen řešitelského kolektivu

Tuzemské granty a významné projekty

1998–2000: České politické programy (1848–1890) / Czech Political Programmes (1848–1890), poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 409/98/1413, hlavní řešitel, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2003–2006: České národní strany (1891–1918) / Czech National Political Parties (1891–1918), poskytovatel: Grantová agentura AV ČR, program: Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR, č. A8015301, hlavní řešitel, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2007–2010: Německé politické strany na Moravě (1890–1918) / German Political Parties in Moravia (1890–1918), poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 409/07/1194, hlavní řešitel, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2012–2014: T. G. Masaryk a Slované / T. G. Masaryk and The Slavs, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 410/12/1136, člen týmu, příjemce: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., spolupříjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2017–2019: Proměna a společenská aktivizace rurálního prostředí na Moravě a v Rakouském Slezsku v letech 1861–1914 / The transformation and social activation of rural areas in Moravia and Austrian Silesia 1861–1914, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 17-02986S, člen týmu, příjemce: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, spolupříjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.