prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.

vedoucí vědecký pracovník Oddělení moderních kulturních a sociálních dějin

Praha
+420 225 443 339

Odborné zaměření

moderní dějiny a dějiny elit střední Evropy, formování a vývoj nové šlechty, dějiny aristokracie, česko-lichtenštejnské vztahy

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

1990–1996: magisterské studium (Mgr.), obor: archivnictví a pomocné vědy historické – historie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, diplomová práce: Polská otázka a ústřední mocnosti za první světové války / The Polish Question and the Central Powers in First World War

1997–2001: doktorské studium (Ph.D.), obor: světové dějiny a obecné dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, dizertační práce: Rakousko-uherská zahraniční politika a polská otázka za první světové války (1914–1918) / Austro-Hungarian foreign Policy and the Polish Question in First World War (1914–1918)

2002: rigorózní řízení (PhDr.), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

2007: habilitační řízení (doc.), obor: světové dějiny a obecné dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, habilitační práce: Nová šlechta Rakouského císařství / The New Nobility of the Austrian Empire

2014: jmenovací řízení (prof.), obor: světové dějiny a obecné dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Zahraniční stáže a stipendia

1993–1994: Universität Konstanz, Geschichte
2008: Liechtenstein-Institut, Forschung und Lehre, Bendern
2013: Leopold-Franzes-Universität Innsbruck, Philosophische Fakultät, Gastprofessor Institut für Geschichte und Ethnologie

Tuzemské granty a významné projekty

2003–2005: „Nová šlechta“ v Čechách (1867–1918) / The "New Nobility" in Bohemia (1867–1918), poskytovatel: GA ČR, program: Postdoktorské projekty, reg. č. 409/03/P012, hlavní řešitel, příjemce: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

2006–2008: České měšťanské a novošlechtické elity v rakousko-uherské diplomatické službě v letech 1914–1918 / Czech Bourgeois and New Noble Elites in the Austro-Hungarian Diplomatic Service in 1914–1918, poskytovatel: Grantová agentura Univerzity Karlovy, reg. č. 324/2006 A HN, hlavní řešitel, příjemce: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

2008: Knížata z Liechtensteina a vznik Československa / Prince of Liechtenstein and the Creation of Czechoslovakia, poskytovatel: EEA and Norway Grants, program: Finanční mechanismy EHP/Norska, Grant individuální mobility, reg. č. 4/003/08/01, hlavní řešitel, příjemce: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

2008–2011: Židovská šlechta v českých zemích / The Jewish Nobility in the Czech Lands, poskytovatel: GA ČR, program: Standartní projekty, reg. č. 404/08/0259, hlavní řešitel, příjemce: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

2011–2013: Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra a nobilitační listiny Národního archivu. Kritická edice a databáze / Nobility Archive of the k. k. Ministry of Interior and Documents of Ennoblement of the National Archives. Critical Edition and Database, poskytovatel: GA ČR, program: Standartní projekty, reg. č. 410/11/0535, hlavní řešitel, příjemce: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Národní archiv

2014–2016: Židovské šlechtické elity střední Evropy v komparativní perspektivě / Jewish Noble Elites in Central Europe in Comparative Perspective, poskytovatel: GA ČR, program: Standartní projekty, reg. č. 14-04113S, hlavní řešitel, příjemce: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

2018–2020: Šlechtická politika habsburské monarchie v dlouhém 19. století / Aristocratic policy of the Hapsburg Monarchy in the long 19th century, poskytovatel: GA ČR, program: Standartní projekty, reg. č. 18-00386S, hlavní řešitel, příjemce: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

2018–2022: Hardtmuth: od uhlu k tužkařskému impériu / Hardtmuth: from Charcoal to a Pencil Empire, poskytovatel: MK ČR, program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), identifikační kód: DG18P02OVV003, koordinátor projektu, příjemce: Národní technické muzeum, Národní zemědělské muzeum Praha, Národní památkový ústav

Výuka

Ústav světových dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (od 1999)

Členství v redakčních radách

člen redakční rady Acta Universitatis Carolinae Philosophica et Historica
člen redakční rady Prague Papers on the History of International Relations
člen redakční rady Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
člen redakčního kruhu Nobilitas in historia moderna

Členství v domácích a zahraničních odborných společnostech a vědeckých radách

člen oborové rady doktorského studijního programu Světové dějiny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (od 2007)
člen Polskiego Towarzystwa Heraldycznego (od 2008)
člen Česko-lichtenštejnské komise historiků (2009–2013)
člen, místopředseda a předseda panelu 410 Oborové komise společenských a humanitních věd Grantové agentury České republiky (2009–2013, 2014–2017)
člen Expertní komise Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Parlamentu České republiky (od 2010)
člen oborové rady doktorského studijního programu Archivnictví a pomocné vědy historické Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (od 2016)
člen Académie Internationale d'Héraldique (od 2019)
člen vědecké rady Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (od 2020)

Významná ocenění

2021: Stříbrná medaile předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za činnost v expertní skupině pro heraldiku a vexilologii Podvýboru pro heraldiku a vexilologii