Tuzemský projekt

Zadlužení panovníka a státní bankrot roku 1615 v Království českém (Hospodářské souvislosti zahájení "české války" roku 1618)

Poskytovatel: GA ČR
| Trvání projektu: 2022–2024
| ID projektu: GA22-11931S

Hlavní navrhovatel formuloval hypotézu, která významným způsobem mění interpretaci příčin vzniku vojenského konfliktu v Čechách roku 1618. Za rozhodující podnět považuje nezvladatelné zadlužení panovnického dvora, které se projevilo vládním bankrotem (1615). Český zemský sněm odmítl garantovat vládní dluhopisy, které ztratily svou hodnotu. Mezi lety 1615–1618 probíhal vedle zápasu o zachování náboženské svobody také úporný boj o prosazení daňové reformy (1615) a o ovládnutí ekonomických zdrojů. Věřitelé z řad evropských politiků, bankéřů a generálů měli zájem na tom, aby panovník ovládl české země vojensky a byl schopen finanční závazky uhradit. Podstatou projektu je exaktní analýza dat o krizi panovnického úvěru v Čechách a o průběhu jejího řešení v letech 1615-1618. Tato data dosud vědeckými postupy zkoumána nebyla. Hlavním výstupem je obsáhlá knižní monografie, obsahující analytickou a ediční část. Vedlejšími výstupy jsou odborné studie a referáty na mezinárodních konferencích.

Řešitel

Příjemce

Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice

Spolupříjemce

Historický ústav AV ČR, v. v. i.