Tuzemský projekt

Prameny Krkonoš. Vývoj systému evidence, zpracování a prezentace pramenů k historii a kultuře Krkonoš a jeho využití ve výzkumu a edukaci

Poskytovatel: MK ČR
| Trvání projektu: 2020–2022
| ID projektu: DG20P02OVV010

Krkonoše jsou oblast poznamenaná ztrátou historické a kulturní paměti v důsledku poválečné radikální politické a sociální transformace společnosti. Snahy o poznání a analýzu jejich historické a kulturní identity velmi komplikuje místní, jazyková a institucionální roztříštěnost informačních zdrojů. Záměry projektu jsou: 1. prostřednictvím veřejné specializované databáze (tj. báze analytických metadat) zpřístupnit informační prameny o historii a kulturní paměti Krkonoš (tzv. corcontica) bez ohledu na jejich fyzické umístění, 2. přispět ke specifickému metodologickému nahlížení na regionální dějiny z perspektivy informačních pramenů a 3. analyzovat v daném čase aktuální stav výzkumu. Specializovaná databáze díky svému softwarovému řešení evidence, zpracování a prezentace na jednom místě shromáždí a analyticky popíše vybraná corcontica (včetně anotací akcentujících regionální specifika), uvede odkaz na místo jejich fyzického uložení, případně jejich dostupnost v digitální podobě. Na podkladu uvedené databáze budou realizovány hlavní výstupy projektu, tedy: 1. specializovaný software (R), umožňující efektivní vyhledávání corcontic vědcům i veřejnosti; 2. Výstava s kritickým katalogem (Ekrit) seznamující veřejnost s problematikou řešenou projektem a možnostmi jeho využití; 3. Tři specializované mapy (Nmap) zobrazující jednak proměny Krkonoš v období let 1918-1992, jednak uložení corcontic a jejich typologii. Mezi vedlejší výsledky bude patřit zmiňovaná specializovaná databáze (S), uspořádání interdisciplinární vědecké konference (M) s následnou kolektivní monografií (B). Projekt zásadní způsobem přispěje k poznání dějin Krkonoš v období Československa a otevře nové cesty bádání zpřístupněním informací o řadě dosud zcela roztříštěných, a tedy často prakticky téměř nedohledatelných pramenů.

Spoluřešitel

Příjemce

Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Spolupříjemce

Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova