Tuzemský projekt

Komplexní přístupy k identifikaci, ochraně a údržbě historických systémů retence a distribuce vody v horských oblastech České republiky s ohledem na památkovou péči

Poskytovatel: MK ČR
| Trvání projektu: 2023–2027
| ID projektu: DH23P03OVV007

Hlavním cílem tohoto interdisciplinárního projektu je návrh metodických postupů pro efektivní ochranu a údržbu historických systémů retence a distribuce vody, které se využívaly především k plavení dřeva nebo přívodu vody pro pohon důlních zařízení. Důraz bude kladen na identifikaci a dokumentaci ucelených souborů, tedy linií plavebních kanálů s možnou měnící se nebo sdruženou funkcí v čase a s nimi souvisejících retenčních nádrží („klauz“ a „tajch“), jejich sběrných a distribučních prvků. Teritoriálně bude projekt zaměřen na vytipované horské a podhorské oblasti České republiky, včetně jejich případného přeshraničního rozměru. Typologická specifika vnitrozemských systémů budou porovnána s relevantními zahraničními příklady (Rakousko, Slovensko).

Součástí komplexních charakteristik jednotlivých systémů bude dokumentace jejich stavu a použité technologie, stanovení typologické standardnosti, resp. unikátnosti, popis potenciálních památkových hodnot (se zaměřením na technologickou stránku, technické řešení, popis systémových vazeb, autenticitu a krajinotvornou hodnotu), resp. doporučení k památkové ochraně.

Obecné metodické postupy pro ochranu a údržbu těchto funkčních celků budou doplněny případovými studiemi možných kolizí mezi památkovou ochranou, ochranou přírody, zajištěním funkčnosti a bezpečnosti a návrhy jejich řešení. 

Výsledky výzkumu budou promítnuty do metodického postupu pro odbornou práci NPÚ i další správce tohoto typu staveb. Interaktivní mapová aplikace a specializovaná veřejná databáze dokumentovaných objektů a funkčních celků budou implementovány do IS NPÚ. Užitný vzor vzorové úpravy sběrných a distribučních prvků bude k dispozici projekčním firmám při řešení jejich údržby nebo obnovy. Pro posílení historického povědomí veřejnosti, propagaci tohoto typu kulturně-technického dědictví a podporu lokálního cestovního ruchu bude na konci projektu uskutečněna výstava, koncipovaná jako putovní a opatřená kritickým katalogem.
 

Řešitel

Příjemce

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.

Spolupříjemce

Historický ústav AV ČR, v. v. i.