Tuzemský projekt

Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu

Poskytovatel: MK ČR
| Trvání projektu: 2018–2022
| ID projektu: DG18P02OVV019

Projekt si klade za cíl přispět k poznání, systematické dokumentaci a nastavení objektivních hodnotících kritérií pro specifickou skupinu technických památek – historické vodohospodářské stavby. Hlavním cílem projektu je vytvoření metodiky jednoznačné identifikace, třídění, hodnocení z hlediska památkové péče, ochrany a obnovy historických vodohospodářských objektů, a to prostřednictvím kritérií stanovených na základě interdisciplinárního přístupu. Těchto cílů bude dosaženo: - dokumentací a analýzou vývoje těchto památek ve vybraných modelových územích s využitím historických topografických map pěti časových období a dalších archivních zdrojů, - komparativní analýzou vývoje různých typů vodohospodářských objektů ve vybraných modelových územích s odlišnými přírodními i socioekonomickými podmínkami. Vytvořeny budou: - soubory map (výsledky typu Nmap), - metodický postup identifikace, třídění a hodnocení vodohospodářských objektů (výsledek typu Nmet), který bude významným přínosem pro další výzkumné činnosti zahrnující dokumentaci, hodnocení, ochranu a obnovu specifického fondu kulturního dědictví. Mapové výsledky projektu budou rovněž implementovány do informačního systému NPÚ a rozšíří tím současný systém o komplexně zpracované tematické databáze historických vodohospodářských staveb v pěti časových obdobích v různých regionech ČR. Do IS NPÚ budou začleněny také databáze identifikovaných vodohospodářských staveb ve vybraných modelových územích. Mapy s odborným obsahem budou znázorňovat vývoj těchto staveb až po současnost. Pro posílení historického povědomí veřejnosti a propagaci tohoto typu kulturně-technického dědictví bude na konci projektu uskutečněna výstava (koncipovaná jako putovní) opatřená kritickým katalogem.

Řešitel

Spoluřešitel

Aleš Vyskočil
Mgr., Ph.D.

Příjemce

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.

Spolupříjemce

Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Národní památkový ústav
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.