Projekty

Tuzemský projekt
| Poskytovatel: MK ČR
| Trvání projektu: 2023–2027
| ID projektu: DH23P03OVV075
Historická lázeňská sídla jako kulturní, urbanistický a krajinotvorný fenomén
Cílem projektu je uskutečnit kulturněhistoricky koncipovaný výzkum lázeňství v 18.–1. pol. 20. století. Nástup...
Více
Tuzemský projekt
| Poskytovatel: MK ČR
| Trvání projektu: 2023–2027
| ID projektu: DH23P03OVV030
Hranice jako kulturněhistorický fenomén. Specifikace, analýza, komparace a interpretace
Hranice jsou pojmem, který vyjadřuje činnost společnosti od jejích počátků, spjatou s různými formami hraničení...
Více
Tuzemský projekt
| Poskytovatel: MK ČR
| Trvání projektu: 2023–2027
| ID projektu: DH23P03OVV007
Komplexní přístupy k identifikaci, ochraně a údržbě historických systémů retence a distribuce vody v horských oblastech České republiky s ohledem na památkovou péči
Hlavním cílem tohoto interdisciplinárního projektu je návrh metodických postupů pro efektivní ochranu a údržbu...
Více
Tuzemský projekt
| Poskytovatel: MK ČR
| Trvání projektu: 2023–2027
| ID projektu: DH23P03OVV040
Mapa českých hradů. Hrady jako kulturní fenomén, předmět výzkumu a památky minulosti
Cílem projektu je vytvoření ucelené palety prostředků, které výrazně posunou a zefektivní výzkumné aktivity v...
Více
Tuzemský projekt
| Poskytovatel: MŠMT ČR
| Trvání projektu: 2023–2026
| ID projektu: LM2023062
Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy
Tato výzkumná infrastruktura si klade za cíl zpřístupnit digitalizované zdroje z předních národních kulturních,...
Více
Tuzemský projekt
| Poskytovatel: GA ČR
| Trvání projektu: 2023–2025
| ID projektu: GA23-07227S
Politika a podoby kolektivní identity Němců v Čechách (1848–1914)
Projekt bude analyzovat a klasifikovat projevy kolektivního vědomí německého obyvatelstva v Čechách v letech 1848–1914....
Více
Tuzemský projekt
| Poskytovatel: GA ČR
| Trvání projektu: 2023–2025
| ID projektu: GA23-05641S
Trestat nebo napravovat? Gender, práce a disciplinace v donucovací pracovně v českých zemích (1918-1950)
Projekt se zaměřuje na instituci donucovací pracovny, která měla sloužit k dodatečnému trestání odsouzenců za...
Více
Tuzemský projekt
| Poskytovatel: GA ČR
| Trvání projektu: 2022–2024
| ID projektu: GA22-11931S
Zadlužení panovníka a státní bankrot roku 1615 v Království českém (Hospodářské souvislosti zahájení "české války" roku 1618)
Hlavní navrhovatel formuloval hypotézu, která významným způsobem mění interpretaci příčin vzniku vojenského konfliktu...
Více
Tuzemský projekt
| Poskytovatel: GA ČR
| Trvání projektu: 2021–2023
| ID projektu: GA21-00227S
Basilejská univerzita a české země (1460–1630)
Projekt usiluje o systematický, dosud nerealizovaný výzkum vztahů mezi basilejskou univerzitou a českými zeměmi (1460–1630)....
Více
Tuzemský projekt
| Poskytovatel: TA ČR
| Trvání projektu: 2020–2023
| ID projektu: TL03000264
Správa území v prostoru a čase
Projekt je zaměřen na komplexní studium podkladů k evidenci vlastnických vztahů ve spojitosti se správními a administrativními...
Více
Tuzemský projekt
| Poskytovatel: GA ČR
| Trvání projektu: 2020–2023
| ID projektu: GA20-15238S
Družstevnictví a politika za první Československé republiky
Mezioborově založený projekt se soustředí na problematiku družstev a družstevního hnutí v gravitaci politických...
Více
Tuzemský projekt
| Poskytovatel: GA ČR
| Trvání projektu: 2020–2023
| ID projektu: GA20-10953S
Konfesní pluralita a knižní kultura v prostřední jednoty bratrské na počátku 17. století
Interdisciplinární projekt je zaměřen na výzkum vztahu jednoty bratrské a knižní kultury v prvních dvou desetiletích...
Více
Tuzemský projekt
| Poskytovatel: GA ČR
| Trvání projektu: 2020–2023
| ID projektu: GA20-19459S
Středoevropské pohoří Krkonoše 1890–1950: modernita, turistika, nacionalismus
Projekt usiluje zkoumat vztahy mezi moderní horskou turistikou, ochranou přírody a nacionalistickou politikou v Krkonoších...
Více
Tuzemský projekt
| Poskytovatel: GA ČR
| Trvání projektu: 2020–2023
| ID projektu: GA20-02699S
Židé v Černé Hoře. Od neviditelnosti k obci
Projekt se zaměřuje na dosud prakticky neprozkoumanou problematiku moderních dějin a současnosti židovské komunity...
Více