Pro učitele dějepisu

Středověk jako nekonečná krize?

Panelová výstava ke stažení (10 tematicky členěných panelů)

Autorský tým: Robert Šimůnek – Eva Doležalová – Jaroslav Boubín – Dana Dvořáčková-Malá – Ludmila Luňáková – Petr Sedláček – Eva Semotanová – František Záruba – Jan Zelenka – Josef Žemlička

Východiskem je zamyšlení nad samotným pojmem „krize“ a zvláště pak „krize středověku“, který je konstruktem doby daleko pozdější. Autoři posterů koncipovaných jak v širším, obecnějším rámci, tak i věnovaném specifickým příkladům „krizí“ předindustriální doby, se ptají nejen, jaký v minulosti měl a i dnes má pojem historických „krizí“ význam, jak dalece koresponduje s někdejší realitou, a zda to není jen optický klam při čtení našich pramenů. Vše anomální, a tedy i události a jevy, jež označujeme jako krizové (války, epidemie, živelné pohromy, neúroda ad.), měly větší naději na zaznamenání a zdají se proto být „důležitější“. 


 

„Pozvěte vědce do výuky“ – projekt Akademie věd ČR

Vědci z Historického ústavu AV ČR nabízejí v rámci projektu Akademie věd ČR „Pozvěte vědce do výuky“ svou pomoc při výuce aktuálních či opomíjených témat v hodinách dějepisu či dalších společenskovědních předmětů. Výklad, diskuse, workshop jsou zamýšleny především jako on-line vstupy do hodiny. Formát vstupu může být modifikován podle domluvy s vyučujícím.

Nabídka témat a přednášek je uveřejněna na odkazu níže v záložce Historický ústav: 
https://bit.ly/pozvete-vedce-do-vyuky


 

„Nekřesej do kaše, křesej do troudu...“ 200 let od narození Karla Havlíčka (1821–1856)

31. října si připomeneme 200. výročí narození Karla Havlíčka (Borovského) a zároveň 29. července letošního roku uplynulo 165 let od jeho smrti. Pojďme tak věnovat celý měsíc říjen 2021 tomuto významnému českému novináři, spisovateli i politikovi.

Po celý měsíc říjen bude každý den na sociálních sítích a webu Historického ústavu AV ČR zveřejňována připomínka významného spisovatele a zakladatele moderní české žurnalistiky Karla Havlíčka. Cílem seriálu je připomenout nejen Havlíčkův život a dílo, ale zejména poukázat na stálou aktuálnost jeho myšlenek.

1. října 2021 bude mít v 17:00 hod. na youtube kanálu Historického ústavu premiéru přednáška Proč se vracet ke Karlu Havlíčkovi

2.–31. října 2021 můžete strávit každý den s jedním citátem z díla Karla Havlíčka a následným krátkým komentářem v rámci seriálu Nekřesej do kaše, křesej do troudu...

Úvodní panel   Citát_01   Citát_02   Citát_03   Citát_04   Citát_05   Citát_06   Citát_07   Citát_08   Citát_09   Citát_10   Citát_11   Citát_12   Citát_13   Citát_14   Citát_15   Citát_16   Citát_17   Citát_18   Citát_19   Citát_20   Citát_21   Citát_22   Citát_23   Citát_24   Citát_25   Citát_26   Citát_27   Citát_28   Citát_29   Citát_30

Seriál i přednášku připravila doc. PhDr. Magdalena Pokorná, CSc.

Akce je určena pro širokou veřejnosti i jako podpora pro učitele dějepisu a dalších společenskovědních předmětů. Jednotlivé citáty jsou připraveny ke stažení ve standardním tiskovém formátu.


 

Raný novověk online. Jak a proč učit o 16.–18. století?

přednáškový sál HÚ/ÚTAM, Prosecká 809/76, Praha 9

Metodologicko-didaktický workshop pro učitele, historiky a didaktiky pořádá Historický ústav AV ČR v rámci Strategie AV21: VP Odolná společnost pro 21. století.

V čem může být historik užitečný učiteli? V čem didaktik historikovi? A v čem učitel didaktikovi? To jsou jen některé z celé řady otázek, na něž bychom během workshopu rádi přinesli možné odpovědi. Náš seminář bude zaměřen na výuku dějin 16. až 18. století. Domníváme se totiž, že ačkoliv dějiny 20. století byly ve výuce dlouho podceňovány, představují dnes ukázkový příklad atraktivní vzdělávací oblasti, u níž mají učitelé i žáci – i díky široké škále metod a dostupných materiálů – poměrně jasnou představu o smysluplnosti jejich studia. Seminář bude koncipován jako otevřené setkání učitelů, historiků a didaktiků, kteří budou mít během jednodenního workshopu chuť nastartovat nový projekt. Ten bude svým zaměřením cílit právě na rozvoj spolupráce mezi pedagogickou a vědeckou veřejností a zároveň i na vytváření nových dějepisných učebních materiálů a online platforem zaměřených na tematiku dějin od začátku 16. do konce 18. století.

Pozvánka