Lidé a týmy

V Historickém ústavu dlouhodobě působí cca 60 vědeckých pracovníků, včetně doktorandů. Jejich výzkumné zaměření vychází ze zřizovací listiny Historického ústavu stejně jako z dlouhodobé tradice navazující na činnost předchůdce instituce, tj. Československého státního historického ústavu vydavatelského založeného roku 1921. Výzkumná činnost Historického ústavu se orientuje primárně na české (resp. československé) dějiny v rozmezí 10. – 2. poloviny 20. století, s logickým geografickým přesahem do (středo)evropského prostoru. Nedílnou součástí vědeckých aktivit pracovníků Historického ústavu pak zůstává rozsáhlá ediční i vydavatelská činnost, tedy zpřístupňování dobových pramenů a dokumentů, stejně jako práce biografické a bibliografické povahy. Tomuto směřování odpovídá rovněž organizační struktura Historického ústavu, která vychází z přirozeného chronologického rámce badatelských aktivit. Základní chronologické členění jednotlivých oddělení Historického ústavu pak doplňují tematicky orientovaná centra, společnosti a komise se specifickým zaměřením a úkoly.